Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp7zyrardow.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sieniewicza usytuowany jest na osiedlu Żeromskiego w Żyrardowie przy ul Roosevelta 2, w sąsiedztwie sklepu "Biedronka" oraz Parku Seniora, w którym znajduje się minitężnia solankowa, siłownia plenerowa, stoliki do gry w szachy, ławki. Do szkoły można dojechać korzystając z własnego lub miejskiego środka komunikacji.

Najłatwiej do głównego wejścia i dwóch wejść bocznych do budynku dotrzeć za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Na parterze budynku znajduje się sekretariat szkoły i gabinet dyrektora. Kwestia załatwienia spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi szkoły przy prawym wejściu bocznym do budynku lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. +48 46 855 35 11. Interesant zostaje obsłużony w wyznaczonym, dogodnym miejscu na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje w sekretariacie szkoły, który mieści się na parterze.

Budynek nie jest wyposażony w windę, ani w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejścia do budynku z poziomu gruntu odbywają się z pośrednictwem schodów.

Aby wejść na I lub II piętro budynku, gdzie znajdują sale lekcyjne, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, biblioteka z czytelnią, gabinet pielęgniarki należy pokonać schody. Natomiast do szatni szkolnych należy przejść schodami w dół.