ZADANIA

mgr Sylwia Choróbska

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 

PONIEDZIAŁEK  08.00 – 13:00

ŚRODA  8:00- 14:00

CZWARTEK 8:00- 13:00

 

 

ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO


Działania ogólno-wychowawcze.

 1. Wspomaganie pracy wychowawców i ich działalności wychowawczej (konsultacje, porady dla wychowawców oraz warsztaty dla uczniów).
 2. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 3. Kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne do właściwej poradni.
 4. Udzielanie porad rodzicom mającym trudności w wychowaniu dzieci.
 5. Pomoc uczniom w wyborze właściwej szkoły ponadgimnazjalnej .
 6. Dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole – ankieta.
 7. Współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze opiekuńczej i wychowawczej    oraz podejmowania działań profilaktyczno –     wychowawczych.

 
Indywidualna pomoc i opieka pedagogiczno – psychologiczna.

 1. Prowadzenie terapii wspierającej i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów – zgodnie z potrzebami.
 2. Doraźna pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych u uczniów (stres związany z trudnościami szkolnymi lub sytuacją rodzinną).
 3. Porady indywidualne dla uczniów, którzy mają problemy na tle konfliktów rodzinnych lub w relacjach z rówieśnikami.
 4. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
 5. Rozpoznawanie i interwencja w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie.

 

Profilaktyka wychowawcza i pomoc materialna.

 1. Nadzorowanie spełniania obowiązku szkolnego i nauki uczniów.
 2. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności.
 3. Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej  opieki i pomocy wychowawczej oraz zaniedbanych środowiskowo.
 4. Udzielanie pomocy wychowawcom, nauczycielom i rodzicom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 5. Prowadzenie zajęć i lekcji wychowawczych (zgodnie z potrzebami).
 6. Organizowanie opieki i pomocy materialnej (stypendia, bezpłatne posiłki, wyprawka szkolna).

 

 Istnieje możliwość kontaktu mailowego z pedagogiem i psychologiem szkolnym na adres:  pomoc.zsp7@o2.pl